ISPS Säkerhetsutbildning IMO 3.27

Security Awareness for all seafarers-3.27

Kursen vänder sig alla  som ska ha en befattning ombord på fartyg som omfattas av ISPS-koden.

Genom kursen erhålls grundläggande kunskaper i och förståelse för sjöfartsskyddsmedvetenhet, hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskyddet ombord. Bland annat behandlas tekniker för att förhindra säkerhetshot, identifiering av säkerhetshot, rapporteringsrutiner och agerande vid tillbud samt skyddsutrustning. Kursen uppfyller kravet enlit IMO Model Course 3.27, Security Awareness Training for all Seafarers STCW according to the ISPS code. Reg V1/6 and Part A of Section A-VI/6 paragraph 1  ( section A-VI/6-1).

STCW Proficiency in maritime security awareness. IMO Model Course 3.27, Security Awareness Training for all Seafarers STCW according to the ISPS code. Reg V1/6 and Part A of Section A-VI/6 paragraph 1  ( section A-VI/6-1) 

 

 

Certifikat:
Efter genomförd kurs erhålls certifikat för grundläggande sjöfartskyddsutbildning. Kunskapskraven är reglerade i STCW-koden och för svenskt vidkommande i TSFS 2011:116.

För vem är kursen?
Efter terrorangreppen den 11 september år 2001 inledde FN:s sjöfartsorgan (IMO), ett arbete i syfte att skapa ett särskilt regelverk för att höja sjöfartsskyddet. Kärnan i detta regelverk är den s.k. ISPS-koden (internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar). Koden trädde i kraft 2004 och ska tillämpas av följande typer av fartyg i internationell fart:

 • alla passagerarfartyg,
 • lastfartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer, samt
 • flyttbara oljeborrplattformar till sjöss.

Dessutom omfattas s.k. passagerarfartyg klass A, som används i nationell fart inom en EU-medlemsstat. I Sverige gäller detta trafiken mellan Gotland och fastlandet.

 I princip ska all sjöpersonal på ovanstående fartyg ha en utbildning i och ett sammanhörande certifikat för sjöfartsskydd.

 I skyddsorganisationen finns en särskild befattningshavare benämnd fartygets skyddschef. Denne ska ha en utbildning omfattandes 2 dagar. Personal som har arbetsuppgifter som regleras i fartygets s.k. skyddsplan har s.k. särskilda skyddsuppgifter och ska genomgå en 1-dagsutbildning. Övrig personal ombord ska ha certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning.

Upplägg:
Kursen består av 4 lärarledda undervisningstimmar 

Kontakta oss för datum

 

 

     Plats

  Stockholm: Stocksund, Stockholmsvägen 34 (klicka här för karta).
  Göteborg: Talattagatan 22 (klicka för karta)
  Västervik: Västerviks gästhamn (klicka för mer info)

  Priser

  Kurspris: 3000 kr exkl. moms 

   

  Tider

  4 timmar