Tankkurs, kemlasthantering för fartygs och maskinbefäl


Specialbehörighet i kemlasthantering för fartygsbefäl och maskinbefäl 

Målgrupp:
Kursen vänder sig till fartygsbefäl och maskinbefäl som skall tjänstgöra på kemikaliefartyg samt annan personal som i sitt arbete kommer i kontakt med sjötransport av kemikalier.

 Förkunskapskrav: Genomgången grund utbildning i oljelasthantering 

ADVANCED TRAINING FOR CHEM TANKER CARGO OPERATIONS IMO model course 1.03

Målgrupp:  Personal med direkt ansvar i relation till kemlasthantering på tankfartyg.

KURSLÄNGD : 3 dagar

Specialbehörighet för kemtankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

FÖRSTUDIER: Innan kursstart skickas ett omfattande kursmaterial i form av länkar till böcker och förstudiefrågor till alla elever. Eleverna förväntas arbeta igenom detta material och förbereda sig inför kursstarten. Förstudierna motsvarar 36 lektionstimmar.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.

fyller de krav som anges i STCW95 A-V/1.

 

  

NOT

Både fartygs- och maskinbefäl kommer att läsa kursen tillsammans, dvs. maskinbefälen får därmed fler timmar än vad TSFS2013:47 bilaga 23 a minst kräver.

 

Utdrag ur kursen:

Flytande kemikalier i bulk

Kemikalietankfartygs design och utrustning 

Hanteringen av kemikalietankfartyg 

 

 

Rörsystem 

− Olika rörsystems konstruktion, komponenter och material, Läsning av rörkonstruktionsritningar, Strömningsförluster i och provtryckning av rörsystem, Korrosionsproblem, Lastslangar och krav på dessa

Pumpar

− Fartygets pumpanläggningar, pumpteori inkl. diagram,  Primingsystem, manöverorgan,  Pumpoperationer, Risker i samband med användning av pumpanläggningar

− Olika typer av kemikalietankfartyg

− Gällande svenska och internationella bestämmelser

− MARPOL 73/78 annex II

− Skrov och tankarrangemang

− Läsning av rörkonstruktionsritningar

− Rörsystems konstruktion, komponenter och material

− Utrustning lasttemperaturkontroll

− Ventilationsutrustning

− Nivåmätning

− Pumpanläggningar för last- och barlasthantering

− Manöverorgan

− Pumpoperationer

− TSG (Chemicals)

− Vessel response plan

− Checklistor

− Lastdagbok

− Gasmätning

− Lastslangar och krav på dessa

− Åtgärder vid spill

 

 

Kursen är 3  dagar och ges i form av föreläsningar och simulatorövningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för kemikaliehantering på tankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.  

 Intensivkurs
Period Köplänk
Tanklasthantering Kemikaliefartyg, Göteborg, 22/5 — 24/5 Många platser kvar

Plats

Sjösportskolan, Talattagatan 22, Göteborg