Batterisäkerhetssystem på fartyg

Regeringen förordar en ökad användning av eldrivna fartyg i Sverige. Antalet helt eller delvis eldrivna fartyg inom passagerarbåttrafik och annan sjöfart har ökat och spås att öka alltmer dom närmsta åren. Men med ökad användning av batteridrift ställs nya och ökade kunskapskrav hos besättningarna på dessa fartyg.

bild
bild
bild

Transportstyrelsen har givit ut en ”Riktlinjer för batteri- och hybriddrivna fartyg” (TSG 2018-735).
I denna står det skrivet:
”Fartygspersonal som ansvarar för drift, underhåll och brandbekämpning ska ha relevant utbildning och kunskap för det specifika batterisystemet ombord.
Utbildningen ska omfatta alla väsentliga moment, från drift och underhåll till hantering av nödsituationer. Fartygspersonal ska dessutom informeras om de risker som kan uppstå vid rökutveckling och brand, och vid sanering av toxiska restprodukter som förekommer efter att en brand eller rökutveckling har bekämpats. Utbildningen bör upprepas med jämna mellanrum, t.ex. vart femte år.”

Sjösportskolan har efter diskussioner med berörda i branschen kommit fram till att det framför allt är kunskaper inom grundläggande el- och batteriövervakning som behöver byggas på, med en speciell tyngdpunkt på hanteringen av batterisystem i händelse av en olycka. Men också att de eldrivna fartyg som finns idag har mycket olika system och att det därmed är mest relevant att låta en del av utbildning vara fartygsspecifik.
Vi har därför tagit fram en kursplan som består av fem dagar teori på skolan samt fem dagar fartygsförlagd praktik.Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Batterisäkerhetssystem på fartyg, Göteborg, 20 mar — 24 mar Många kvar

Kursplan för Teoridelen

-Marina batterisystem
Elteknikens grunder, Elschema och ritningssymboler, Elmotorer, Krav på utrymmen och anordningar för placering av batterier ombord mm.
-Drift, övervakning och underhåll av batterisystem
Funktionsstörningar i batterisystem, eltavla – förbrukare - distribution av AC och DC, Power Supply Management system (PSMs och BMS), Underhåll av batterisystem, Daglig drift och tillsyn av anläggningen – vad skall göras? Felsökning, mätning och tester i batterisystem
-Säkerhet Brand-, värme- och gasdetektering teknik och funktion, Elfaran – personskador och övriga skador, Metoder, utrustning och risker vid brandbekämpning i batterirum

Kursplan för Fartygs- och rederispecifik utbildning ombord
Denna del skall fullgöras inom rederiet och på den (de) fartygstyp(er) som kursdeltagaren skall verka.
-Detektering, förebyggande samt åtgärd vid nödsituationer
Hantering av tänkbara säkerhetsrisker vid batteribrand bl a:Nödavstängning – teknik, principer och effekter, Sjövattenintrång i batterirum, Termisk rusning, Gasutveckling, Miljöstörning m.m
-Dokumentation – kännedom om innehåll och syfte
Underhåll och drift manualer, Dokumentation, Komponentspecifikationer – tillverkares instruktioner, Nödprocedurer

Förhandskrav

Det finns inga förhandskrav. Vi börjar med grundläggande el-lära etc.

Examination

Kursen avslutas med ett prov och Sjösportskolan utfärdar ett utbildningsbevis.

Pris

Kursen kostar 21 000 kr ex moms (26 250 kr ink moms)

bild
bild