Certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg - Tankerman

Utbildning för certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg - Tankerman intensiv 2 dgr (eller gör som en del i en komplett 5 dagars oljelasthanteringskurs)

Basic Training For Oil and Chemical Tanker Model Course 1.01

Allmänt

Kursen vänder sig till de som skall tjänstgöra på olje- och kemikaliefartyg. Utbildningen är lärarledd och genomförs i en kombination av föreläsningar och grupparbeten (workshops).

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med sjötransport av flytande petroleum- och kemikalieprodukter.

Förkunskapskrav

Avklarad grundskola.

Utbildning som motsvarar TSFS 2013:47 bilaga 23 d

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER

Del A, Bidra till en säker lasthantering på olje- och kemikalietankfartyg

Del B, Förebyggande arbete

Del C, Tillämpa förebyggande hälso- och säkerhetsåtgärder

Del D, Brandbekämpning

Del E, Svara på nödsituationer

Del F, Vidta förebyggande åtgärder för att förhindra miljöskador till följd av utsläpp av olja och kemikalier

Ur innehållet:

Grundläggande kunskaper om tankfartyg

– Olika typer av olje- och kemikalietankfartyg

– Allmän ordning och konstruktion Grundläggande kunskaper om lasthantering

– Rörsystem och ventiler

– Lastpumpar

– Lastning och lossning

– Tankrengöring och inertering

Grundläggande kunskaper om de fysikaliska egenskaperna hos olja och kemikalier

– Tryck och temperatur, inklusive sambandet mellan ång-

tryck och temperatur

– Olika elektrostatiska uppladdningsegenskaper

– Kemiska symboler

Kunskap om och förståelse för tankfartygets säkerhetskultur och säkerhetsledning

Grundläggande kunskaper om de risker som är förknippade med verksamheten på ett tankfartyg, inklusive

– Hälsorisker

– Miljörisker

– Reaktivitetsrisker

– Korrosionsrisker

– Explosions- och brandrisker

– Antändningskällor, inklusive elektrostatiska urladdningar

– Risker med gifter

– Läckande ånga och moln

Grundläggande kunskaper om riskkontroll

– Inertering, water padding, torkmedel och tekniker vid övervakning

– Antistatiska åtgärder

– Ventilation

– Segregation

Funktion och korrekt användning av gasmätinstrument och liknande utrustning

Korrekt användning av skyddsutrustning och skyddsanordningar,

– Andningsapparat och tankevakueringsutrustning

– Skyddskläder och skyddsutrustning

– Återupplivningsballonger

– Räddnings- och utrymningsutrustning

Grundläggande kunskaper om säkra arbetsmetoder och rutiner i enlighet med lag och branschens riktlinjer och personlig säkerhet ombord relevant för olje- och kemikalietankfartyg, inklusive

brandbekämpning

– Tankfartygs brandorganisation och åtgärder som ska vid- tas

– Brandfaror kopplade till lasthantering och transport av farliga och skadliga vätskor i bulk

– Brandskyddskomponenter som används för att släcka olje- eller kemikaliebrand

– Användning av fast skumbrandsläckningssystem

Vidta förebyggande åtgärder för att förhindra miljöskador till följd av utsläpp av olja och kemikalier

Grundläggande kunskaper om effekterna av föroreningar på människor och det marina livet.

Grundläggande kunskaper i ombordförfaranden för att före- bygga föroreningar

Grundläggande kunskaper i åtgärder som ska vidtas i händelse av spill, inklusive behovet av att

– Rapportera relevant information till ansvariga personer

– Assistera vid inneslutning av spill ombord

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. 

VILL DU HAR FLER DATUM? Gå då en hel oljelast grund kurs

Sjösportskolan har också har en schemalagd komplett oljelasthantering grundkurs i 5 dgr enl IMO modelcourse 1.02. OBSERVERA att denna hela 5 dgrs kurs motsvarar mer än vad som krävs för "certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg - Tankerman". Så elever på denna kurs som bara behöver bara tankerman får en viss överinlärning. Efter kursen kan eleven få  utbildningsbevis för oljelasthantering och Tankerman.!

Här hittar du datum och info om den kompletta schemalagda oljelasthanterings grundkursen