Kemikalielasthantering för befäl

Specialbehörighet i kemlasthantering för fartygsbefäl och maskinbefäl

Målgrupp:
Kursen vänder sig till fartygsbefäl och maskinbefäl som skall tjänstgöra på kemikaliefartyg samt annan personal som i sitt arbete kommer i kontakt med sjötransport av kemikalier.

Förkunskapskrav: Genomgången grundutbildning i oljelasthantering

ADVANCED TRAINING FOR CHEM TANKER CARGO OPERATIONS IMO model course 1.03

Målgrupp:  Personal med direkt ansvar i relation till kemlasthantering på tankfartyg.

KURSLÄNGD : 3 dagar

Specialbehörighet för kemtankfartyg.Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

FÖRSTUDIER: Innan kursstart skickas ett omfattande kursmaterial i form av länkar till böcker och förstudiefrågor till alla elever. Eleverna förväntas arbeta igenom detta material och förbereda sig inför kursstarten. Förstudierna motsvarar 36 lektionstimmar.Kurslitteratur ingår i kursavgiften, liksom lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe.fyller de krav som anges i STCW95 A-V/1. NOT: Både fartygs- och maskinbefäl kommer att läsa kursen tillsammans, dvs. maskinbefälen får därmed fler timmar än vad TSFS2013:47 bilaga 23 a minst kräver.

Utdrag ur kursen:Flytande kemikalier i bulk,Kemikalietankfartygs design och utrustning,Hanteringen av kemikalietankfartyg

Rörsystem − Olika rörsystems konstruktion, komponenter och material, Läsning av rörkonstruktionsritningar, Strömningsförluster i och provtryckning av rörsystem, Korrosionsproblem, Lastslangar och krav på dessa

Pumpar
− Fartygets pumpanläggningar, pumpteori inkl. diagram,  Primingsystem, manöverorgan,  Pumpoperationer, Risker i samband med användning av pumpanläggningar
− Olika typer av kemikalietankfartyg− Gällande svenska och internationella bestämmelser
− MARPOL 73/78 annex II− Skrov och tankarrangemang
− Läsning av rörkonstruktionsritningar− Rörsystems konstruktion, komponenter och material
− Utrustning lasttemperaturkontroll− Ventilationsutrustning− Nivåmätning
− Pumpanläggningar för last- och barlasthantering− Manöverorgan
− Pumpoperationer− TSG (Chemicals)− Vessel response plan
− Checklistor− Lastdagbok− Gasmätning− Lastslangar och krav på dessa− Åtgärder vid spill

Kursen är 3  dagar och ges i form av föreläsningar och simulatorövningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för kemikaliehantering på tankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Kemikalielasthantering fartyg & maskinbefäl, Göteborg, 13 feb — 15 feb Få platser