Oljelasthantering grundkurs för fartyg & maskinbefäl

Oljelasthantering grundkurs för fartygsbefäl och maskinbefäl även kallad Specialbehörighet för tjänstgöring för oljelasthantering.

Kursen är 5 dagar och ges i form av föreläsningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för oljehantering på tankfartyg.

På denna kurs kan man också få ut certifikatet "Tankerman"

ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS IMO model course 1.02

enligt TSFS 2013:47 bilaga 23 a

Målgrupp:  Personal med direkt ansvar i relation till lasthantering på oljetankfartyg.

KURSLÄNGD : 5 dagar
STCW-KOD  A-V/1-1-2

IMO model course 1.02

Specialbehörighet för oljetankfartyg.
Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.
Kursen är 5 dagar och ges i form av föreläsningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för oljehantering på tankfartyg.

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Certifikat söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.

Utdrag ur kursen:
Petroleum och petroleumprodukter
− Oljors kemiska och fysikaliska egenskaper, Hanterings- och transportrisker
Oljetankfartygs design och utrustning
− Olika typer av oljetankfartyg, Skrov och tankarrangemang, Gällande svenska och internationella bestämmelse

Rörsystem − Olika rörsystems konstruktion, komponenter och material, Läsning av rörkonstruktionsritningar, Strömningsförluster i och provtryckning av rörsystem, Korrosionsproblem, Lastslangar och krav på dessa

Pumpar− Fartygets pumpanläggningar, pumpteori inkl. diagram,  Primingsystem, manöverorgan,  Pumpoperationer, Risker i samband med användning av pumpanläggningar

Lastvärmningssystem − Lastvärmning generellt, Procedurer och dokumentation i samband med lastvärmning

Ventilationssystem− Krav på ventilationssystem för last- och barlasttankar samt pumprum, Gasavgivning och spridning, Procedurer och dokumentation i samband med ventilation

Inertgassystem − Inertgas, generellt, användning och kvalitetskrav, Konventionella inertgassystem, Inertgasgeneratorer, Tankatmosfären, Åtgärder vid fel på inertgassystem

 Tankspolsutrustning− Generellt om olika tankspolsystem och deras användning, Övervakningsutrustning

Nivåmätningssystem − Manuella och fast installerade system, Gränsskiktsmätning

Hanteringen av oljetankfart
Lastberäkningar − Nivåmätning, definitioner, utförande och krav på noggrannhet, Lasttemperaturmätning, utrustning, krav på noggrannhet, dokumentation, risker i samband med mätning, Provtagning av lastförfarande,utrustning märkning och förvaring av lastprover, risker i samband med provtagning, Lastberäkningar, definitioner, ullagetabeller och rapporter, ASTM-IP-tabellerna, Lastplanering inkl. manuella och datoriserade beräkningar av råolja, inklusive kilformeln,  oljeprodukter, slopolja

Lastningsoperationer Lossningsoperationer
COW workshop Barlastresa tankrengöring barlasthantering slophantering Oil Discharge Monitoring Equipment (ODME)

Läktringsoperationer Ship to Ship Transfer Guide
Tank- och lastbesiktning − Definitioner och tillvägagångssätt Besiktningsmän Dokumentation Vettinginspektioner

Arbetsmiljö− Personligt skydd,Gasmätning och utrustning, inkl. praktiska övningar. Säkerhetsåtgärder i samband med tillträde till tankar och tillslutna utrymmen Heta arbeten Certifikat om gasfria tankar

Säkerhets- och nödåtgärder− Ship/Shore Check List Förekommande nödåtgärder ISGOTT

Skydd för den marina miljön− Oljors effekt på den marina miljön MARPOL 73/78 annex I  IOPP-certifikat Oljedagbok IMO Manual on Oil Pollution Hamnars mottagning av oljerester Oljeskadeersättningar.

bild
bild
bild

Kursen är 5 dagar och ges i form av föreläsningar. Den bedrivs enligt Transportstyrelsens bestämmelser och ger, om övriga krav är uppfyllda, specialbehörighet för oljehantering på tankfartyg.

På denna kurs kan man också få ut certifikatet "Tankerman"

Godkända deltagare registreras hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift.Göteborg
Intensivkurs

PeriodKöplänk
Oljelasthantering grundkurs, fartyg & maskinbefäl, Göteborg, 17 apr — 21 apr

FULLSATT

Oljelasthantering grundkurs, fartyg & maskinbefäl, Göteborg, 29 maj — 2 jun Få platser