Segla och utforska Norge ombord Stardust

Segla och utforska Norge ombord Stardust

Star­dust kom­mer att seg­la längs Nor­ges syd­kust upp mot Sta­vang­er och Ly­se­fjorden för att ut­fors­ka både kust och berg un­der som­ma­ren. Vi kom­mer ha gott om tid för att ut­fors­ka och det kom­mer fin­nas möj­lighet för dig att seg­la med. Tre vec­kor upp, fyra vec­kor på plats, en vec­ka hem….

Med start vec­ka 26 seg­lar Star­dust upp längs Nor­ges syd­kust, vi räk­nar med att vara i Sta­vang­er tre vec­kor se­na­re dvs vec­ka 29. I om­rå­det runt Sta­vang­er, Ly­se­fjorden, och Ber­gen med en av­stic­ka­re till gla­ciä­ren Fog­le­fon­na kom­mer vi vara un­der yt­ter­li­ga­re fyra vec­kor. I det­ta om­rå­det kom­mer vi bland an­nat vand­ra upp på predik­sto­len och base-jump­klip­pan Kje­rag samt be­sö­ka Troll­tunga in­nan det är dags att seg­la mot Sve­ri­ge igen.

Sträc­kan sö­der ut från Sta­vang­er till Strömstad pla­ne­rar vi sträcksegla, det bor­de ta ca tre dygn. Etap­per på sex da­gar gott om tid att ut­fors­ka…. Seg­ling­en är pla­ne­rad i vec­ko­e­tap­per där var­je etapp är ca 100 sjö­mil. Des­sa 100 sjö­mil kan Star­dust egent­li­gen seg­la på 15 tim­mar. Men vi pla­ne­rar göra det på sex da­gar, så det finns gott om tid att ut­fors­ka kust, na­tur, kultur, människor och bergs­land­skap på vägen. Det ger oss ock­så tid att nju­ta av seg­ling oav­sett om vindar­na är med el­ler emot oss. El­ler om de är myc­ket sva­ga el­ler hår­da. Vi ligger ofta för ankare och ut­fors­kar med ka­jak och ten­der…. I klas­siskt långseglarma­ner fö­re­drar Star­dust att lig­ga för an­kar på svaj istäl­let för till kaj i hamn.

Sjösportskolan arrangerar inte själva seglingarna utan hjälper dig att få kontakt med båten och dess ägare för bokning. 

Fyll i bokningsförfrågan och lämna ett meddelande om vad ni är intresserade av så kontaktar skepparen er för vidare diskussion.

 • Om­bord finns två ka­ja­ker för de som vill ut­fors­ka om­rå­det runt ankrings­plat­ser­na med hjälp av pad­del. För de som fö­re­drar mo­tor finns en re­jäl tender med kraf­tig mo­tor och plats för hela be­sätt­ning­en. Ten­dern an­vänds för att utfors­ka öar, na­tur och till ex­em­pel fyr­sta­tio­ner som an­nars kan vara svå­ra att ta sig till med stör­re båt. Det ger ock­så möj­lig­he­ten att upp­le­va ham­nar för tex middagar på kväl­lar­na trots att man lig­ger ank­ra­de i vac­ker na­tur istäl­let för inne i ham­nen. Upp till fyra gäs­tan­de be­sätt­nings­med­lem­mar….

  In­för var­je etapp kom­mer vi byta hela el­ler de­lar av be­sätt­ning­en. Vi kom­mer vara upp till sex per­so­ner om­bord och på näs­tan alla etap­per och det finns möj­lig­het för fyra gäs­tan­de be­sätt­nings­med­lem­mar att seg­la med. Gäs­tan­de be­sätt­ningsmed­lem­mar har sina ko­jer i ak­ter­ka­bi­ner­na där de ock­så har egen to­a­lett, skepparn bor i den för­li­ga de­len av bå­ten.

  Mönst­rings­dag tis­da­gar, möj­lig­het att stan­na sju da­gar…. Mönst­rings­dag är tis­da­gar och vi seg­lar tillsam­mans un­der sex da­gar fram till sönda­gen då de gäs­tan­de be­sätt­ning­en mönst­rar av el­ler föl­jer med en vec­ka till. På mån­dag är det lig­ge­dag där skep­paren ar­be­tar hela dagen med un­der­håll av Stardust så att hon och be­sätt­ning skall må bra. De gäs­tan­de be­sätt­nings­med­lem­marna som vill, får gär­na stan­na även mån­da­gen om de tyc­ker att det är kul och vill del­ta i ar­be­tet på bå­ten. 

  Un­der mönst­rings­dagarna lig­ger Star­dust på plat­ser som är lät­ta att resa till. Pre­limi­närt är des­sa plat­ser en­ligt ne­dan men de kan kom­ma att änd­ras till and­ra när­liggan­de plat­ser som ock­så går att resa till på ett en­kelt sätt. Upp­le­vel­ser­na vi mö­ter på vägen och vä­der kommer att av­gö­ra.

 • ·       Strömstad V. 26

  ·       Lil­le­sand V. 27

  ·       Eger­sund V. 28

  ·       Stav­an­ger V. 29 - 30

  ·       Leirvik V. 31

  ·       Odda V. 32

  ·       Ber­gen V. 33

  ·       Strömstad V. 34

 • Priser

  Startar från 8 400:-

  Skicka en bokningsförfrågan så återkommer projektledaren med mer information.

 • Villkor

  Bokning görs direkt av båten i direktdialog med skepparen.


  Barn och ungdom
  Deltagare under 18 års ålder endast i förälders sällskap.

  Pass och ev. visum
  Du har själv ansvaret för att ha ett giltigt pass och rätt viseringar till de länder du tänker besöka. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. Observera att många länder utanför Europa kräver att passet skall vara giltigt i minst 6 månader efter inresa till landet. Besök gärna https://visumservice.se för att se vilka regler som gäller idag för din segling.

 • Bra att veta

  Det finns 220 volt ombord när invertern är igång, för t.ex. laddning av kamerabatteri och mobiltelefon (svenska elkontakter passar ombord).

  Förslag till packlista

  Packa i mjuk väska (ej resväska).

  Om du har
  Kompetensbevis/blå intygsbok
  Kamera, musik etc
  Fickordlista, böcker

  Finns ombord
  Första förband
  Flytvästar, livsele och lina