S/Y Stardust

Hyr eller häng med på en av Stardust seglingar

Stardust - Grand Soleil 46 

Vill du ut­fors­ka kust, na­tur och skärgårdssamhällen samt upp­le­va hur det är att seg­la un­der alla årets må­na­der om­bord på en mo­dern klas­siskt vac­ker skönhet? Då har du möj­lig­he­ten att seg­la till­sam­mans skep­pa­ren Mag­nus Lar­s­son om­bord på S/Y Star­dust. En Grand So­leil 46 som har myc­ket ge­men­samt i design och se­gele­gen­ska­per med den klas­sis­ka mo­del­len Swan 48.

Skepparen Mag­nus och Star­dust le­ver året runt i Svensk, Norsk och Skotsk skärgård. Där ar­be­tar de med att hjäl­pa ent­re­pre­nö­rer och des­ti­na­tio­ner till ökad livskraft året runt. I det­ta ar­be­te ut­fors­ka Mag­nus och Star­dust hela ti­den nya plat­ser och na­tur samt sö­ker kon­takt med in­tres­san­ta män­ni­skor som le­ver sina liv och driver verk­sam­he­ter i kust­sam­häl­len året runt. Ge­nom att er­bju­da gäs­ter att seg­la som be­sätt­ning om­bord på Star­dust vill Mag­nus hjäl­pa fler att upp­le­va det ma­gis­ka i att ut­fors­ka des­sa plat­ser och möte des­sa män­ni­skor. Året runt.

De fles­ta seg­ling­ar­na med Star­dust ut­går från att ut­fors­ka och upp­le­va plat­ser bort­om all­farts­vä­gar­na samt möta in­tres­san­ta män­ni­skor. Men seg­ling­ar­na in­ne­håller ock­så all­tid mo­ment av lä­ran­de. Oav­sett om du är myc­ket er­fa­ren el­ler helt ny finns det myc­ket du, be­sätt­ning­en och skep­pa­ren kom­mer lära av varand­ra då ni seg­lar till­sam­mans om­bord på Star­dust.

Om­bord Star­dust finns den all­ra bäs­ta av na­vi­ga­tion och ra­dar­ut­rust­ning från Fu­ru­no. På däck lig­ger två ka­ja­ker och Star­dust har all­tid med sig en ten­der med kraf­tig mo­tor som lyf­ter med hela be­sätt­ning­en i pla­ning för att ut­fors­ka.

Mag­nus gjor­de sin förs­ta seg­ling som skep­pa­re över at­lan­ten som 19 åring och bör­ja­de job­ba för Sjö­sport­skol­an som skep­pa­re på seg­ling­ar mel­lan Sve­ri­ge och Ka­ri­bi­en re­dan som 22 åring

När man hyr Stardust ingår alltid skeppare.

Sjösportskolan arrangerar inte själva seglingarna utan hjälper dig att få kontakt med båten och dess ägare för bokning. 

Fyll i bokningsförfrågan och lämna ett meddelande om vad ni är intresserade av så kontaktar skepparen er för vidare diskussion.

Specifikationer Grand Soleil 46 "Stardust"

 • Båttyp: Grand Soleil 46
 • Längd i meter: 14 m
 • Längd i fot: 46 fot
 • Maxbredd: 4,20 m
 • Djupgående: 2,30 m
 • Masthöjd:19 m
 • Byggnadsår: 1987
 • Segelarea: Main 42m2, Genua: 79m2, Spin: 185m2
 • Lystal: 1,29
 • Deplacement: 17 ton
 • Motor: 65 hk

Utrymmen

 •  hytter